„ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ В ПРЕДПРИЯТИЕТО“

ДОГОВОР: BG-RRP-3.004-0592-C01

 

           През месец Септември 2022 г. подадохме проект по процедура „Технологична модернизация“ финансирана по Национален план за възстановяване и устойчивост. Проектното предложение е свързано с модернизиране на производствения процес на „Врънгови“ООД чрез закупуване на следното оборудване:

 

- Комбинирана CNC машина за лазерно рязане на листов материал и тръби - 1 бр.

- Инсталация за прахово боядисване на метални изделия - 1 бр.

- Ръчна пясъкоструйна камера с автоматична система за рециклиране абразива -1 бр.

- Мостов едногредов опорен кран 3.2 тона - 1 бр.

 

        В края на 2022 г, бяха публикувани резултатите от оценката на подадените проектни предложения. Нашият проект бе одобрен за финансиране и в тази връзка през месец Април 2023 г. сключихме договор за безвъзмездно финансиране.

 

     Основната цел на проекта е: разширяване на капацитета на производство, повишаване ефективността на производствените процеси, повишаване на производителността на предприятието и да се оптимизира производствената верига, чрез получаване на безвъзмездни средства за технологична модернизация по НПВУ. Очакваният ефект от изпълнението на проекта е икономическо възстановяване на предприятието от преди периода на COVID пандемията и създаване на условия за растеж и развитие на компанията чрез цифровизация на производствените процеси с цел разширяване на дейността на „Врънгови“ ООД. Планираните инвестиции по проекта са съобразени с изискванията на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ върху околната среда и ще допринасят за екологичния преход на страната.

 

     Дейността, която ще се изпълни по проекта е: Придобиване на нови технологии с акцент върху цифровизацията на производствените процеси с оглед на разширяване на производствения капацитет и разнообразяване на предлаганите продукти/услуги.

С изпълнението на заложената дейност ще се постигнат следните резултати:

- повишаване на производителността;

- разширяване капацитета на производство с нови продукти и услуги;

- повишаване ефективността на производствените разходи;

- повишаване на производствения капацитет на компанията;

- гъвкавост и модернизация на производствени процеси;

- внедряване на съвременни цифрови технологии в производството;

- подобряване на пазарните позиции на компанията;

- повишаване на конкурентоспособността на компанията.

 

   Бюджетът на проекта е в размер на 685 560 лв., от които 50% са безвъзмездно финансиране.

 

Продължителността на изпълнение на проекта е 12 месеца, като договорът за безвъзмездна финансова помощ е подписан на 10.04.2023 г.

Документация за избор на изпълнител с публична покана:

Във връзка с изпълнение на договор № BG-RRP-3.004-0592-C01 и провеждане на процедура за избор на изпълнител с публична покана, публикуваме настоящата документация която може да свалите от бутона по-долу:

Договор BG-RRP-3.004-0592-C01 „Технологична модернизация в предприятието“ с бенефициент „ВРЪНГОВИ“ ООД, финансиран по Национален план за възстановяване и устойчивост“, компонент Интелигентна индустрия