IMG_2671

Vrangovi OOD was founded in 1995. At the beginning, the main activity of the company was sand blasting - blasting, pulverization, powder and airless painting, recycling of bottles for domestic gas.

Step by step the company moved in the field of the production of various metal constructions such as racks, pallets, components for office furniture, billboards, high voltage transformer coolers, fences, roof constructions, railings, pressure vessels and others.

The company is located on an area of 7500 m2 on the territory of Burgas. The main priority of the company is to provide quality products and services meeting the requirements of the customer. Our partners are companies from Bulgaria, Germany, Romania and the United Kingdom.

Към настоящият момент са постигнати следните индикатори:
 • Брой предприятия получащаи подкрепа-1бр
 • Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства-1бр
 • Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за предприятията- 77 318,22 евро
 • Брой проекти подобряващи ресурсната ефективност-1бр
 • Повишаване на конкурентоспособността на „Врънгови“ ООД.
Индикаторите, които предстои да се изпълнят до три години след приключване на изпълнението на проекта са:
 • Вътрешна норма на възръщаемост- 80.31%
 • Нарастване на производителността- 17.66%
 • Изменение на средните генерирани приходи от износ вследствие на инвестицията по проекта- 34.90%
 • Повишаване на ефективността на производствените разходи- 24.52%.
 • Общата продължителност на изпълнението на проекта е 14 месеца.
 • С изпълнението на проекта се повиши конкурентоспособността на „Врънгови“ ООД.

Документи за избор на доставчици

Във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна помощ № BG16RFOP002-2.001-0203 – C01 и провеждане на процедури за избор на изпълните публикуваме документациите за избор на изпълнител:
1. Доставка и монтаж на Мостов едногредов кран с товароподемност Q = 5t и Lk=10,50м.
2. Доставка и монтаж на машини с обособени позиции.
Приложение към точка 1
Приложение към точка 2