IMG_2671

Vrangovi Ltd. was established in 1995. At the beginning the company's core business was sandblasting, shotblasting, powdercoating and airless painting. Step-by-step the company orient also to production of various metal structures: stillages, container, legs for office furniture, coolers for high voltage transformers, steel constructions for placards, shelters,,fences, parapets made from pipe material, tanks and similar.

Our main priority is to provide quality products and services meeting the requirements of the customers. Our partners are companies from Bulgaria, Germany, Romania and UK.

Към настоящият момент са постигнати следните индикатори:
 • Брой предприятия получащаи подкрепа-1бр
 • Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства-1бр
 • Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за предприятията- 77 318,22 евро
 • Брой проекти подобряващи ресурсната ефективност-1бр
 • Повишаване на конкурентоспособността на „Врънгови“ ООД.
Индикаторите, които предстои да се изпълнят до три години след приключване на изпълнението на проекта са:
 • Вътрешна норма на възръщаемост- 80.31%
 • Нарастване на производителността- 17.66%
 • Изменение на средните генерирани приходи от износ вследствие на инвестицията по проекта- 34.90%
 • Повишаване на ефективността на производствените разходи- 24.52%.
 • Общата продължителност на изпълнението на проекта е 14 месеца.
 • С изпълнението на проекта се повиши конкурентоспособността на „Врънгови“ ООД.

Документи за избор на доставчици

Във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна помощ № BG16RFOP002-2.001-0203 – C01 и провеждане на процедури за избор на изпълните публикуваме документациите за избор на изпълнител:
1. Доставка и монтаж на Мостов едногредов кран с товароподемност Q = 5t и Lk=10,50м.
2. Доставка и монтаж на машини с обособени позиции.
Приложение към точка 1
Приложение към точка 2